Đăng ký tham gia VIIE 2023
VIIE 2023 registration form

* bắt buộc nhập / indicates required
Tôi muốn tham gia VIIE với tư cách / I want to join VIIE as:
Vui lòng chọn những Lĩnh vực triển lãm chủ đạo của VIIE 2023 mà bạn quan tâm / From these pillars of VIIE 2023, please choose the ones that you are interested in
Vui lòng chọn những hoạt động của VIIE 2023 mà bạn quan tâm / Which VIIE 2023 activities are you interested in?
Hãy chọn loại hình của các kênh truyền thông / Kindly specify the category of media you are representing